BidOne là gì?

BidOne là một sản phẩm phần mềm với hai tính năng chính: Một là tổ chức Đấu thầu và cho phép các Nhà thầu tham gia đấu thầu trực tuyến. Hai là tổ chức Chào giá cạnh và cho phép các Nhà cung cấp báo giá cạnh tranh trực tuyến (hoạt động này hoàn toàn trực tuyến)

Ai nên dùng BidOne?

 • Doanh nghiệp có nhu cầu mua sắm lớn: trang thiết bị, máy móc, vật tư…,
 • Doanh nghiệp có nhu cầu thuê các nhà thầu, nhà cung cấp thường xuyên…,
 • Doanh nghiệp muốn quản lý việc mua sắm tiết kiệm thời gian và chi phí…,
 • Doanh nghiệp muốn giám sát và minh bạch hóa quá trình mua sắm…,
 • Doanh nghiệp muốn tối ưu chi phí mua sắm và quản lý nhà cung cấp hiệu quả…,
 • Doanh nghiệp muốn chuẩn hóa quy trình Đấu thầu và Chào giá trực tuyến…,
 • Doanh nghiệp muốn ứng dụng Công nghệ để nâng hiệu quả quản lý…vv

BidOne hoạt động như nào?

1
Đăng gói thầu

Người đăng (nhân viên của doanh nghiệp được cấp quyền) đăng thông tin gói thầu, hồ sơ mời thầu lên phần mềm (có chọn Nhà thầu dự trù theo ngành nghề để mời thầu).

Sau đó một Email gửi đến Người kiểm tra (người này có thể là phó phòng, trưởng phòng…) yêu cầu kiểm tra gói thầu.

Lúc này Gói thầu ở giai đoạn: Chờ kiểm tra.

2
Kiểm tra gói thầu

Trong quá trình kiểm tra gói thầu sẽ sảy ra 2 trường hợp:

– Một là: Nếu gói thầu và hồ sơ mời thầu chưa đáp ứng được yêu cầu (ví dụ: sai thông tin, chưa đủ tài liệu…) thì Người kiểm tra sẽ yêu cầu Người đăng sửa lại. Quá trình yêu cầu sửa có thể sẽ lặp lại nhiều lần cho đến khi Gói thầu và Hồ sơ đáp ứng yêu cầu.

– Hai là: Nếu gói thầu đáp ứng yêu cầu thì Người kiểm tra sẽ xác nhận Đã hoàn thành kiểm tra và một Email sẽ gửi đến Người phê duyệt (có thể là trưởng phóng, phó giám đốc hoặc giám đốc…) yêu cầu Phê duyệt gói thầu và Gửi thư mời thầu.

Lúc này gói thầu ở giai đoạn: Chờ phê duyệt.

3
Duyệt và Gửi thư mời thầu

Trong quá trình phê duyệt gói thầu sẽ rảy ra 2 trường hợp:

– Một là: Nếu gói thầu và hồ sơ mời thầu chưa đáp ứng được yêu cầu (sai chính tả, chưa đủ tài liệu, thiếu thông tin…) thì Người duyệt sẽ yêu cầu Người kiểm tra kiểm tra lại và Người đăng sửa lại. Quá trình yêu cầu kiểm tra và sửa có thể sẽ lặp lại nhiều lần cho đến khi Gói thầu và Hồ sơ đáp ứng yêu cầu.

– Hai là: Nếu gói thầu và hồ sơ mời thầu đáp ứng được yêu cầu thì Người duyệt sẽ phê duyệt gói thầu và đồng thời gửi thư mời thầu đến các Nhà thầu đã được lựa chọn.

Lúc này gói thầu ở giai đoạn: Đã mời thầu.

4
Đăng ký dự thầu

Sau khi nhận được thư mời thầu, Nhà thầu có 2 cách để đăng ký dự thầu: Một là có thể nhấp chuột vào liên kết Đăng ký tham dự thầu trong Email. Hai là vào hệ thống phần mềm và đăng ký tham dự thầu. Khi đăng ký thành công, một Email sẽ gửi đến Ban quản trị (Người được doanh nghiệp cấp quyền) thông báo Nhà thầu đã đăng ký tham dự thầu.

Nếu Nhà thầu không làm 1 trong 2 cách trên thì hệ thống mặc định là Nhà thầu không tham dự thầu.

Lúc này gói thầu vẫn ở giai đoạn: Đã mời thầu.

5
Nhận hồ sơ thầu

Khi đã hết hạn đăng ký tham dự thầu và đến thời gian Nhận hồ sơ, Ban quản trị sẽ chuyển Gói thầu sang giai đoạn Nhận hồ sơ và gửi Email thông báo tự động đến các Nhà thầu.

Lúc này gói thầu ở giai đoạn: Đang nhận hồ sơ.

6
Gửi hồ sơ thầu

Khi nhận được Email thông báo bắt đầu nhận hồ sơ và chưa hết hạn Gửi hồ sơ, Nhà thầu sẽ đăng nhập vào Phần mềm và gửi hồ sơ thầu. Nhà thầu có thể gửi nhiều lần, hồ sơ gửi cuối cùng sẽ là Hồ sơ có hiệu lực.

Khi Nhà thầu gửi hồ sơ, một Email sẽ thông báo cho Ban quản trị để Ban quản trị tiện theo dõi.

Lúc này gói thầu vẫn ở giai đoạn: Đang nhận hồ sơ.

7
Mời thầu

Khi đã hết hạn gửi hồ sơ và đến thời gian mở thầu. Ban quản trị sẽ Mở thầu và một Email thông báo tự động được gửi đến các Nhà thầu.

Trong giai đoạn này Ban quản trị (hội đồng xét thầu – chấm thầu) sẽ tải về các hồ sơ của các Nhà thầu đã gửi để so sánh và lựa chọn Nhà thầu trúng thầu. Công việc này được làm Offline và có thể kết hợp với cách mở thầu truyền thống.

Lúc này gói thầu ở giai đoạn: Đang mở thầu.

8
Thông báo trúng thầu và Kết thúc thầu

Khi đã chọn được Nhà thầu trúng thầu, Ban quản trị sẽ lên hệ thống phần mềm Thông báo trúng thầu và kết thúc thầu. Thư thông báo kết thúc thầu được gửi đến các Nhà thầu đã tham gia. Và Nhà thầu trúng thầu sẽ nhận được một thư chúc mừng trúng thầu.

Lúc này gói thầu ở giai đoạn: Đã kết thúc.

Ghi chú: Quy trình hoạt động của phần mềm có thể được chỉnh sửa theo yêu cầu của doanh nghiệp.

1
Đăng Gói chào giá

Người đăng (nhân viên của doanh nghiệp được cấp quyền) đăng thông tin Gói chào giá, hồ sơ mời chào giá lên phần mềm (có chọn Nhà cung cấp dự trù theo ngành nghề để mời chào giá).

Sau đó một Email gửi đến Người kiểm tra (người này có thể là phó phòng, trưởng phòng…) yêu cầu kiểm tra Gói chào giá.

2
Kiểm tra Gói chào giá

Trong quá trình kiểm tra sẽ sảy ra 2 trường hợp:

– Một là: Nếu Gói chào giá và hồ sơ mời chào giá chưa đáp ứng được yêu cầu (ví dụ: sai thông tin, chưa đủ tài liệu…) thì Người kiểm tra sẽ yêu cầu Người đăng sửa lại. Quá trình yêu cầu sửa có thể sẽ lặp lại nhiều lần cho đến khi Gói chào giá và Hồ sơ đáp ứng yêu cầu.

– Hai là: Nếu Gói chào giá đáp ứng yêu cầu thì Người kiểm tra sẽ xác nhận Đã hoàn thành kiểm tra và một Email sẽ gửi đến Người phê duyệt (có thể là trưởng phóng, phó giám đốc hoặc giám đốc…) yêu cầu Phê duyệt Gói chào giá và Gửi thư mời chào giá.

Lúc này Gói chào giá ở giai đoạn: Chờ phê duyệt.

3
Phê duyệt và Gửi thư mời chào giá

Trong quá trình phê duyệt gói chào giá sẽ rảy ra 2 trường hợp:

– Một là: Nếu Gói chào giá và hồ sơ mời chào giá chưa đáp ứng được yêu cầu (sai chính tả, chưa đủ tài liệu, thiếu thông tin…) thì Người duyệt sẽ yêu cầu Người kiểm tra kiểm tra lại và Người đăng sửa lại. Quá trình yêu cầu kiểm tra và sửa có thể sẽ lặp lại nhiều lần cho đến khi Gói chào giá và Hồ sơ đáp ứng yêu cầu.

– Hai là: Nếu Gói chào giá và hồ sơ mời chào giá đáp ứng được yêu cầu thì Người duyệt sẽ phê duyệt Gói chào giá và đồng thời gửi thư mời chào giá đến các Nhà cung cấp đã được lựa chọn.

Lúc này Gói chào giá ở giai đoạn: Đã mời chào giá.

4
Đăng ký dự chào giá

Sau khi nhận được thư mời chào giá, Nhà cung cấp có 2 cách để đăng ký dự chào giá: Một là có thể nhấp chuột vào liên kết Đăng ký tham dự chào giá trong Email. Hai là vào hệ thống phần mềm và đăng ký tham dự chào giá. Khi đăng ký thành công, một Email sẽ gửi đến Ban quản trị (Người được doanh nghiệp cấp quyền) thông báo Nhà cung cấp đã đăng ký tham dự chào giá.

Nếu Nhà cung cấp không làm 1 trong 2 cách trên thì hệ thống mặc nhiên là Nhà cung cấp không tham dự chào giá.

Lúc này Gói chào giá vẫn ở giai đoạn: Đã mời chào giá.

5
Nhận báo giá cạnh tranh

Khi đã hết hạn đăng ký tham dự chào giá và đến thời gian Nhận hồ sơ, Ban quản trị sẽ chuyển Gói chào giá sang giai đoạn Nhận báo giá và gửi Email thông báo tự động đến các nhà cung cấp.

Lúc này Gói chào giá ở giai đoạn: Đang nhận báo giá.

6
Gửi báo giá cạnh tranh

Khi nhận được Email thông báo bắt đầu nhận báo giá và chưa hết hạn Gửi báo giá, Nhà cung cấp sẽ đăng nhập vào Phần mềm và gửi báo giá. Nhà cung cấp có thể gửi nhiều lần, báo giá gửi cuối cùng sẽ là báo giá có hiệu lực.

Khi Nhà cung cấp gửi báo giá, một Email sẽ thông báo cho Ban quản trị để Ban quản trị tiện theo dõi.

7
Mở báo giá

Khi đã hết hạn gửi báo giá và đến thời gian mở báo giá. Ban quản trị sẽ Mở báo giá và một Email thông báo tự động được gửi đến các Nhà cung cấp.

Trong giai đoạn này Ban quản trị (Nhóm xem xét báo giá) sẽ xem các Báo giá trực tuyến của các nhà cung cấp để so sánh và lựa chọn Nhà cung cấp tốt nhất (trúng thầu). Công việc này được làm online hoàn toàn.

Lúc này Gói chào giá ở giai đoạn: Đang mở báo giá.

8
Thông báo nhà cung cấp được lựa chọn và Kết thúc chào giá

Khi đã xác định được Nhà cung cấp tốt nhất (trúng thầu), Ban quản trị sẽ chọn Nhà cung cấp đó trên phần mềm và kết thúc chào giá. Thư thông báo kết thúc chào giá được gửi đến các Nhà cung cấp đã tham gia. Và Nhà cung cấp tốt nhất được lựa chọn sẽ nhận được một thư chúc mừng.

Lúc này Gói chào giá ở giai đoạn: Đã kết thúc.

Ghi chú: Quy trình hoạt động của phần mềm có thể được chỉnh sửa theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Đấu thầu trực tuyến
1
Đăng gói thầu

Người đăng (nhân viên của doanh nghiệp được cấp quyền) đăng thông tin gói thầu, hồ sơ mời thầu lên phần mềm (có chọn Nhà thầu dự trù theo ngành nghề để mời thầu).

Sau đó một Email gửi đến Người kiểm tra (người này có thể là phó phòng, trưởng phòng…) yêu cầu kiểm tra gói thầu.

Lúc này Gói thầu ở giai đoạn: Chờ kiểm tra.

2
Kiểm tra gói thầu

Trong quá trình kiểm tra gói thầu sẽ sảy ra 2 trường hợp:

– Một là: Nếu gói thầu và hồ sơ mời thầu chưa đáp ứng được yêu cầu (ví dụ: sai thông tin, chưa đủ tài liệu…) thì Người kiểm tra sẽ yêu cầu Người đăng sửa lại. Quá trình yêu cầu sửa có thể sẽ lặp lại nhiều lần cho đến khi Gói thầu và Hồ sơ đáp ứng yêu cầu.

– Hai là: Nếu gói thầu đáp ứng yêu cầu thì Người kiểm tra sẽ xác nhận Đã hoàn thành kiểm tra và một Email sẽ gửi đến Người phê duyệt (có thể là trưởng phóng, phó giám đốc hoặc giám đốc…) yêu cầu Phê duyệt gói thầu và Gửi thư mời thầu.

Lúc này gói thầu ở giai đoạn: Chờ phê duyệt.

3
Duyệt và Gửi thư mời thầu

Trong quá trình phê duyệt gói thầu sẽ rảy ra 2 trường hợp:

– Một là: Nếu gói thầu và hồ sơ mời thầu chưa đáp ứng được yêu cầu (sai chính tả, chưa đủ tài liệu, thiếu thông tin…) thì Người duyệt sẽ yêu cầu Người kiểm tra kiểm tra lại và Người đăng sửa lại. Quá trình yêu cầu kiểm tra và sửa có thể sẽ lặp lại nhiều lần cho đến khi Gói thầu và Hồ sơ đáp ứng yêu cầu.

– Hai là: Nếu gói thầu và hồ sơ mời thầu đáp ứng được yêu cầu thì Người duyệt sẽ phê duyệt gói thầu và đồng thời gửi thư mời thầu đến các Nhà thầu đã được lựa chọn.

Lúc này gói thầu ở giai đoạn: Đã mời thầu.

4
Đăng ký dự thầu

Sau khi nhận được thư mời thầu, Nhà thầu có 2 cách để đăng ký dự thầu: Một là có thể nhấp chuột vào liên kết Đăng ký tham dự thầu trong Email. Hai là vào hệ thống phần mềm và đăng ký tham dự thầu. Khi đăng ký thành công, một Email sẽ gửi đến Ban quản trị (Người được doanh nghiệp cấp quyền) thông báo Nhà thầu đã đăng ký tham dự thầu.

Nếu Nhà thầu không làm 1 trong 2 cách trên thì hệ thống mặc định là Nhà thầu không tham dự thầu.

Lúc này gói thầu vẫn ở giai đoạn: Đã mời thầu.

5
Nhận hồ sơ thầu

Khi đã hết hạn đăng ký tham dự thầu và đến thời gian Nhận hồ sơ, Ban quản trị sẽ chuyển Gói thầu sang giai đoạn Nhận hồ sơ và gửi Email thông báo tự động đến các Nhà thầu.

Lúc này gói thầu ở giai đoạn: Đang nhận hồ sơ.

6
Gửi hồ sơ thầu

Khi nhận được Email thông báo bắt đầu nhận hồ sơ và chưa hết hạn Gửi hồ sơ, Nhà thầu sẽ đăng nhập vào Phần mềm và gửi hồ sơ thầu. Nhà thầu có thể gửi nhiều lần, hồ sơ gửi cuối cùng sẽ là Hồ sơ có hiệu lực.

Khi Nhà thầu gửi hồ sơ, một Email sẽ thông báo cho Ban quản trị để Ban quản trị tiện theo dõi.

Lúc này gói thầu vẫn ở giai đoạn: Đang nhận hồ sơ.

7
Mời thầu

Khi đã hết hạn gửi hồ sơ và đến thời gian mở thầu. Ban quản trị sẽ Mở thầu và một Email thông báo tự động được gửi đến các Nhà thầu.

Trong giai đoạn này Ban quản trị (hội đồng xét thầu – chấm thầu) sẽ tải về các hồ sơ của các Nhà thầu đã gửi để so sánh và lựa chọn Nhà thầu trúng thầu. Công việc này được làm Offline và có thể kết hợp với cách mở thầu truyền thống.

Lúc này gói thầu ở giai đoạn: Đang mở thầu.

8
Thông báo trúng thầu và Kết thúc thầu

Khi đã chọn được Nhà thầu trúng thầu, Ban quản trị sẽ lên hệ thống phần mềm Thông báo trúng thầu và kết thúc thầu. Thư thông báo kết thúc thầu được gửi đến các Nhà thầu đã tham gia. Và Nhà thầu trúng thầu sẽ nhận được một thư chúc mừng trúng thầu.

Lúc này gói thầu ở giai đoạn: Đã kết thúc.

Ghi chú: Quy trình hoạt động của phần mềm có thể được chỉnh sửa theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Chào giá trực tuyến
1
Đăng Gói chào giá

Người đăng (nhân viên của doanh nghiệp được cấp quyền) đăng thông tin Gói chào giá, hồ sơ mời chào giá lên phần mềm (có chọn Nhà cung cấp dự trù theo ngành nghề để mời chào giá).

Sau đó một Email gửi đến Người kiểm tra (người này có thể là phó phòng, trưởng phòng…) yêu cầu kiểm tra Gói chào giá.

2
Kiểm tra Gói chào giá

Trong quá trình kiểm tra sẽ sảy ra 2 trường hợp:

– Một là: Nếu Gói chào giá và hồ sơ mời chào giá chưa đáp ứng được yêu cầu (ví dụ: sai thông tin, chưa đủ tài liệu…) thì Người kiểm tra sẽ yêu cầu Người đăng sửa lại. Quá trình yêu cầu sửa có thể sẽ lặp lại nhiều lần cho đến khi Gói chào giá và Hồ sơ đáp ứng yêu cầu.

– Hai là: Nếu Gói chào giá đáp ứng yêu cầu thì Người kiểm tra sẽ xác nhận Đã hoàn thành kiểm tra và một Email sẽ gửi đến Người phê duyệt (có thể là trưởng phóng, phó giám đốc hoặc giám đốc…) yêu cầu Phê duyệt Gói chào giá và Gửi thư mời chào giá.

Lúc này Gói chào giá ở giai đoạn: Chờ phê duyệt.

3
Phê duyệt và Gửi thư mời chào giá

Trong quá trình phê duyệt gói chào giá sẽ rảy ra 2 trường hợp:

– Một là: Nếu Gói chào giá và hồ sơ mời chào giá chưa đáp ứng được yêu cầu (sai chính tả, chưa đủ tài liệu, thiếu thông tin…) thì Người duyệt sẽ yêu cầu Người kiểm tra kiểm tra lại và Người đăng sửa lại. Quá trình yêu cầu kiểm tra và sửa có thể sẽ lặp lại nhiều lần cho đến khi Gói chào giá và Hồ sơ đáp ứng yêu cầu.

– Hai là: Nếu Gói chào giá và hồ sơ mời chào giá đáp ứng được yêu cầu thì Người duyệt sẽ phê duyệt Gói chào giá và đồng thời gửi thư mời chào giá đến các Nhà cung cấp đã được lựa chọn.

Lúc này Gói chào giá ở giai đoạn: Đã mời chào giá.

4
Đăng ký dự chào giá

Sau khi nhận được thư mời chào giá, Nhà cung cấp có 2 cách để đăng ký dự chào giá: Một là có thể nhấp chuột vào liên kết Đăng ký tham dự chào giá trong Email. Hai là vào hệ thống phần mềm và đăng ký tham dự chào giá. Khi đăng ký thành công, một Email sẽ gửi đến Ban quản trị (Người được doanh nghiệp cấp quyền) thông báo Nhà cung cấp đã đăng ký tham dự chào giá.

Nếu Nhà cung cấp không làm 1 trong 2 cách trên thì hệ thống mặc nhiên là Nhà cung cấp không tham dự chào giá.

Lúc này Gói chào giá vẫn ở giai đoạn: Đã mời chào giá.

5
Nhận báo giá cạnh tranh

Khi đã hết hạn đăng ký tham dự chào giá và đến thời gian Nhận hồ sơ, Ban quản trị sẽ chuyển Gói chào giá sang giai đoạn Nhận báo giá và gửi Email thông báo tự động đến các nhà cung cấp.

Lúc này Gói chào giá ở giai đoạn: Đang nhận báo giá.

6
Gửi báo giá cạnh tranh

Khi nhận được Email thông báo bắt đầu nhận báo giá và chưa hết hạn Gửi báo giá, Nhà cung cấp sẽ đăng nhập vào Phần mềm và gửi báo giá. Nhà cung cấp có thể gửi nhiều lần, báo giá gửi cuối cùng sẽ là báo giá có hiệu lực.

Khi Nhà cung cấp gửi báo giá, một Email sẽ thông báo cho Ban quản trị để Ban quản trị tiện theo dõi.

7
Mở báo giá

Khi đã hết hạn gửi báo giá và đến thời gian mở báo giá. Ban quản trị sẽ Mở báo giá và một Email thông báo tự động được gửi đến các Nhà cung cấp.

Trong giai đoạn này Ban quản trị (Nhóm xem xét báo giá) sẽ xem các Báo giá trực tuyến của các nhà cung cấp để so sánh và lựa chọn Nhà cung cấp tốt nhất (trúng thầu). Công việc này được làm online hoàn toàn.

Lúc này Gói chào giá ở giai đoạn: Đang mở báo giá.

8
Thông báo nhà cung cấp được lựa chọn và Kết thúc chào giá

Khi đã xác định được Nhà cung cấp tốt nhất (trúng thầu), Ban quản trị sẽ chọn Nhà cung cấp đó trên phần mềm và kết thúc chào giá. Thư thông báo kết thúc chào giá được gửi đến các Nhà cung cấp đã tham gia. Và Nhà cung cấp tốt nhất được lựa chọn sẽ nhận được một thư chúc mừng.

Lúc này Gói chào giá ở giai đoạn: Đã kết thúc.

Ghi chú: Quy trình hoạt động của phần mềm có thể được chỉnh sửa theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Tại sao nên chọn BidOne?

Phần mềm tiên phong

BidOne là phần mềm hiếm hoi ở Việt Nam cung cấp giải pháp Đấu thầu và Chào giá trực tuyến toàn diện.

Tính năng mạnh mẽ

BidOne là phần mềm Đấu thầu và Chào giá có tính năng mạnh mẽ nhất cho Doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Thẩm mỹ, khoa học

BidOne được thiết kế thẩm mỹ và khoa học giúp Quản trị viên và Nhà cung cấp dễ dàng thao tác các nghiệp vụ.

Dễ dàng quản lý

BidOne được xây dựng hướng đến người quản trị không có nhiều kỹ năng về công nghệ nên rất dễ dử dụng.

Quy trình chuẩn hóa

BidOne có quy trình Đầu thầu và Chào giá tối ưu với doanh nghiệp Việt Nam dựa trên các tiêu chuẩn của thế giới.

Phân quyền tùy biến

BidOne cho phép tùy biến Quyền của Quản trị viên để điều phối vào các Gói thầu và Gói chào giá chỉ định.

Yêu cầu tùy chỉnh

BidOne cho phép khách hàng đưa yêu ra cầu tùy chỉnh không giới hạn để phù hợp với yêu cầu của Doanh nghiệp.

Bảo mật và an toàn

BidOne được xây dựng trên nền tảng đồng bộ của Microsoft để luôn đảm bảo an toàn và bảo mật ở mức cao nhất.

Hỗ trợ nhanh nhất

BidOne bảo hành lâu dài, hỗ trợ trực tuyến 24/7 và luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng khi có yêu cầu.

Tính năng của BidOne có gì?

STT Tính năng Chi tiết tính năng Mô tả tính năng
1 Quản lý quản trị viên
 • Xem danh sách quản trị viên
 • Thêm quản trị viên
 • Sửa quản trị viên
 • Xoá quản trị viên
 • Cấp quyền quản trị viên
 • Thêm quyền cho quản trị viên
 • Sửa quyền cho quản trị viên
 • Xoá quyền cho quản trị viên
 • Quên mật khẩu (tạo mật khẩu mới)
Tính năng cho phép Quản trị cấp cao (Admin hệ thống) quản lý tài khoản và quyền của Quản trị viên
2 Quản lý tài khoản
(Khi quản trị viên đăng nhập)
 • Xem hồ sơ cá nhân
 • Đổi mật khẩu
 • Xem quyền (của mình)
Tính năng danh cho QTV có quyền xem thông tin tài khoản cá nhân của mình.
3 Quản lý nhà cung cấp
 • Tạo hồ sơ NCC trong quản trị
 • Xem danh sách NCC
 • Xem chi tiết hồ sơ NCC
 • Sửa hồ sơ NCC
 • Xoá hồ sơ NCC
 • Đặt trạng thái nhà cung cấp (Xác minh/Chưa xác minh)
 • Xem danh sách gói thầu đã tham gia (theo NCC)
 • Xem danh sách hồ sơ dự thầu đã gửi (theo NCC)
 • Xem danh sách gói chào giá đã tham gia (theo NCC)
 • Xem danh sách báo giá đã gửi (theo NCC)
Tính năng cho phép Quản trị viên có thể quản lý từng nhà cung cấp. 

Cho phép Quản trị viên quản lý ngành nghề. (ngành nghề quan trọng trong việc phân nhóm nhà cung cấp

Quản lý ngành nghề kinh doanh
 • Xem danh sách ngành nghề
 • Thêm ngành nghề
 • Sửa ngành nghề
 • Xoá ngành nghề
Cho phép QTV quản lý ngành nghề. (ngành nghề quan trọng trong việc phân nhóm NCC và Gói thầu)
4 Quản lý gói thầu
 • Xem danh sách gói thầu
 • Xem chi tiết gói thầu
 • Thêm gói thầu
 • Kiểm tra gói thầu
 • Duyệt gói thấu
 • Hủy gói thầu
 • Sửa gói thầu
Tính năng cho phép quản trị viên có thể quản lý gói thầu và các nghiệp vụ liên quan. Mỗi tính năng sẽ được cấp quyền bởi Admin.
Quản lý dự thầu
 • Mời thầu qua Email
 • Xem danh sách NCC tham dự/không tham dự
 • Xem danh sách hồ sơ dự thầu (download file đính kèm)
 • Kiểm tra, Xếp loại, Tổng hợp hồ sơ, Chọn NCC, Chốt giá… làm Offline bên ngoài web.
 • Xem lịch sử gói thầu
 • Xem lịch sử gói chào giá
 • Chọn NCC trúng thầu
 • Thông báo NCC trúng thầu
 • Thông báo kết thúc thầu
 
5 Quản lý gói chào giá
 • Xem danh sách gói chào giá
 • Xem chi tiết gói chào giá
 • Thêm gói chào giá
 • Kiểm tra gói chào giá
 • Duyệt gói chào giá
 • Hủy gói chào giá
 • Sửa gói chào giá
Tính năng cho phép Quản trị viên có thể quản lý gói chào giá và các nghiệp vụ liên quan. Mỗi tính năng sẽ được cấp quyền bởi Admin.
Quản lý dự chào giá
 • Tạo mẫu báo giá và danh sách đặt hàng (Tải lên file Excel, excel tự động tạo danh sách hạng mục/sản phẩm cần báo giá)
 • Mời chào giá qua Email
 • Xem danh sách NCC tham dự/không tham dự chào giá
 • Xem danh sách báo giá NCC đã gửi
 • Xem danh sách hồ sơ kỹ thuật kèm theo
 • Xem chi tiết báo giá (Kết xuất dữ liệu tự động từ báo giá của NCC tải lên bằng Excel)
 • Xem chi tiết báo giá (Download file đính kèm)
 • Xem hồ sơ kỹ thuật kèm theo (Download file đính kèm)
 • Kiểm tra và Xếp loại hồ sơ kỹ thuật (Đạt/Không đạt)
 • Tổng hợp và so sánh báo giá (Tự động trên website từ Excel nhà cung cấp tải lên)
 • Đám phán/trao đổi ngay trên website.
 • Chốt giá và xác nhận NCC được lựa chọn.
 • Thông báo NCC đã được lựa chọn (trúng thầu)
 • Thông báo kết thúc gói chào giá
 
6 Quản lý Email tự động
 • Gửi email cho QTV có nhà cung cấp mới đăng ký (yêu cầu Xác minh hồ sơ)
 • Gửi email cho QTV thông báo NCC đăng ký tham dự gói thầu
 • Gửi email cho QTV thông báo NCC đăng ký tham dự gói chào giá
 • Gửi email cho QTC khi có gói thầu mới đăng lên (yêu cầu Kiểm tra)
 • Gửi email cho QTC khi có Nhà cung cấp gửi hồ sơ thầu
 • Gửi email cho QTC khi có Nhà cung cấp báo giá
 • Gửi email cho QTC khi có gói chào giá mới đăng lên (yêu cầu Kiểm tra)
 • Gửi Email cho QTV khi gói thầu đã kiểm tra (yêu cầu duyệt và gửi thư mời thầu)
 • Gửi Email cho QTV khi gói chào giá đã kiểm tra (yêu cầu duyệt và gửi thư mời báo giá)
 • Gửi Email cho QTV khi có khi có yêu cầu sửa lại gói thầu.
 • Gửi Email cho QTV khi có khi có yêu cầu sửa lại gói chào giá.
 • Gửi email cho QTV khi gói thầu bị hủy
 • Gửi emial cho QTV khi gói thầu đến các giai đoạn (Mời thầu, Nhận báo giá, Mở thầu…)
Tính năng cho phép gửi Email thông báo tự động khi Quản trị viên và Nhà cung cấp thao tác nghiệp vụ.
7 Quản lý lịch sử nghiệp vụ
 • Lịch sử sử đăng gói thầu
 • Lịch sử sửa gói thầu
 • Lịch sử kiểm tra gói thầu
 • Lịch sử phê duyệt gói thầu
 • Lịch sử gửi hồ sơ dự thầu
 • Lịch sử thay đổi bảng giá
 • Lịch sử sử đăng gói chào giá
 • Lịch sử sửa gói chào giá
 • Lịch sử phê duyệt gói chào giá
 • Lịch sử gửi hồ sơ chào giá
 • Lịch sử thay đổi chào giá
Tính năng cho phép lưu lại các thao tác nghiệp vụ của Quản trị viên và nhà cung cấp.
8 Cấu hình hệ thống
 • Cấu hình tài khoản Email (gửi Email)
 • Cấu hình thông tin liên hệ
 • Cấu hình thương hiệu/logo/bản quyền
 • Cấu hình thông tin chung
 • Và một số cấu hình khác…
Tính năng cho phép Admin câu hình hệ thống phần mềm.
STT Tính năng Chi tiết tính năng Mô tả tính năng
1 Quản lý tài khoản
 • Đăng ký tài khoản
 • Đăng nhập tài khoản
 • Sửa hồ sơ
 • Đổi mật khẩu
Tính năng cho phép Nhà cung cấp có thể chủ động tạo tài khoản trên website để tham gia dự thầu. (Tất cả Nhà cung cấp phải có tài khoản mới được tham gia dự thầu)
2 Quản lý đấu thầu
 • Nhận mời thầu quan Email
 • Đăng ký tham dự thầu qua Email
 • Đăng ký tham dự thầu trực tiếp trên website
 • Gửi hồ sơ dự thầu (File đính kèm)
 • Gửi báo giá (File đính kèm – Nếu tách riêng với hồ sơ)
 • Xem danh sách gói thầu (đã tham gia)
 • Xem chi tiết gói thầu (đã tham gia)
Nhà cung cấp được cung cấp đầy đủ tính năng dự thầu trực tuyến ngay trên website.
3 Quản lý chào giá
 • Nhận mời chào giá qua Email
 • Đăng ký tham dự chào giá qua Email
 • Đăng ký tham gia chào giá trực tiếp trên website
 • Gửi hồ sơ chào giá (File đính kèm)
 • Gửi báo giá (Tải lên file Excel tự động khớp giá vào sản phẩm cần báo giá)
 • Xem danh sách gói chào giá (đã tham gia)
 • Xem chi tiết chào giá (đã tham gia)
 • Đám phán/trao đổi ngay trên website
 • Xem danh sách báo giá (đã gửi
Nhà cung cấp được cung cấp đầy đủ tính năng chào giá cạnh tranh trực tuyến ngay trên website.
4 Gửi và Nhận Email
 • Gửi email cho NCC, khi QTV tạo tài khoản
 • Gửi email cho NCC, khi NCC tự tạo tài khoản
 • Gửi email mời thầu cho NCC
 • Gửi email mời chào giá cho NCC
 • Gửi email bắt đầu nhận hồ sơ cho NCC
 • Gửi email cho NCC khi gói thầu bị hủy
 • Gửi email cho NCC khi bắt đầu nhận hồ sơ thầu
 • Gửi email cho NCC khi bắt đầu nhận báo giá
 • Gửi email cho NCC khi Mở thầu (với gói thầu)
 • Gửi email cho NCC khi Mở bảo giá (với gói chào giá)
 • Gửi email chúc mừng cho NCC khi trúng thầu
 • Gửi email chúc mừng cho NCC khi báo giá được chọn
 • Gửi email cho NCC khi gói thầu kết thúc.
Tính năng gửi Email tự động.
5 Quản lý lịch sử
 • Lịch sử gửi hồ sơ dự thầu
 • Lịch sử thay đổi hồ sơ thầu
 • Lịch sử gửi báo giá
 • Lịch sử gửi thay đổi báo giá
Tính năng cho phép lưu lại các thao tác nghiệp vụ của NCC.
Quản lý thông báo
 • Thông báo có thư mời thầu
 • Thông báo có thư mời chào giá
 • Thông báo đã gửi hồ sơ thầu
 • Thông báo đã gửi báo giá
 • Thông báo bắt đầu nhận hồ sơ thầu
 • Thông báo bắt đầu nhận báo giá
 • Thông báo hủy gói thầu
 • Thông báo hủy gói chào giá
 • Thông báo kết thúc thầu
 • Thông báo trúng thầu
 • Thông báo đã xác minh tài khoản
 
Doanh nghiệp - Đơn vị mời thầu
STT Tính năng Chi tiết tính năng Mô tả tính năng
1 Quản lý quản trị viên
 • Xem danh sách quản trị viên
 • Thêm quản trị viên
 • Sửa quản trị viên
 • Xoá quản trị viên
 • Cấp quyền quản trị viên
 • Thêm quyền cho quản trị viên
 • Sửa quyền cho quản trị viên
 • Xoá quyền cho quản trị viên
 • Quên mật khẩu (tạo mật khẩu mới)
Tính năng cho phép Quản trị cấp cao (Admin hệ thống) quản lý tài khoản và quyền của Quản trị viên
2 Quản lý tài khoản
(Khi quản trị viên đăng nhập)
 • Xem hồ sơ cá nhân
 • Đổi mật khẩu
 • Xem quyền (của mình)
Tính năng danh cho QTV có quyền xem thông tin tài khoản cá nhân của mình.
3 Quản lý nhà cung cấp
 • Tạo hồ sơ NCC trong quản trị
 • Xem danh sách NCC
 • Xem chi tiết hồ sơ NCC
 • Sửa hồ sơ NCC
 • Xoá hồ sơ NCC
 • Đặt trạng thái nhà cung cấp (Xác minh/Chưa xác minh)
 • Xem danh sách gói thầu đã tham gia (theo NCC)
 • Xem danh sách hồ sơ dự thầu đã gửi (theo NCC)
 • Xem danh sách gói chào giá đã tham gia (theo NCC)
 • Xem danh sách báo giá đã gửi (theo NCC)
Tính năng cho phép Quản trị viên có thể quản lý từng nhà cung cấp. 

Cho phép Quản trị viên quản lý ngành nghề. (ngành nghề quan trọng trong việc phân nhóm nhà cung cấp

Quản lý ngành nghề kinh doanh
 • Xem danh sách ngành nghề
 • Thêm ngành nghề
 • Sửa ngành nghề
 • Xoá ngành nghề
Cho phép QTV quản lý ngành nghề. (ngành nghề quan trọng trong việc phân nhóm NCC và Gói thầu)
4 Quản lý gói thầu
 • Xem danh sách gói thầu
 • Xem chi tiết gói thầu
 • Thêm gói thầu
 • Kiểm tra gói thầu
 • Duyệt gói thấu
 • Hủy gói thầu
 • Sửa gói thầu
Tính năng cho phép quản trị viên có thể quản lý gói thầu và các nghiệp vụ liên quan. Mỗi tính năng sẽ được cấp quyền bởi Admin.
Quản lý dự thầu
 • Mời thầu qua Email
 • Xem danh sách NCC tham dự/không tham dự
 • Xem danh sách hồ sơ dự thầu (download file đính kèm)
 • Kiểm tra, Xếp loại, Tổng hợp hồ sơ, Chọn NCC, Chốt giá… làm Offline bên ngoài web.
 • Xem lịch sử gói thầu
 • Xem lịch sử gói chào giá
 • Chọn NCC trúng thầu
 • Thông báo NCC trúng thầu
 • Thông báo kết thúc thầu
 
5 Quản lý gói chào giá
 • Xem danh sách gói chào giá
 • Xem chi tiết gói chào giá
 • Thêm gói chào giá
 • Kiểm tra gói chào giá
 • Duyệt gói chào giá
 • Hủy gói chào giá
 • Sửa gói chào giá
Tính năng cho phép Quản trị viên có thể quản lý gói chào giá và các nghiệp vụ liên quan. Mỗi tính năng sẽ được cấp quyền bởi Admin.
Quản lý dự chào giá
 • Tạo mẫu báo giá và danh sách đặt hàng (Tải lên file Excel, excel tự động tạo danh sách hạng mục/sản phẩm cần báo giá)
 • Mời chào giá qua Email
 • Xem danh sách NCC tham dự/không tham dự chào giá
 • Xem danh sách báo giá NCC đã gửi
 • Xem danh sách hồ sơ kỹ thuật kèm theo
 • Xem chi tiết báo giá (Kết xuất dữ liệu tự động từ báo giá của NCC tải lên bằng Excel)
 • Xem chi tiết báo giá (Download file đính kèm)
 • Xem hồ sơ kỹ thuật kèm theo (Download file đính kèm)
 • Kiểm tra và Xếp loại hồ sơ kỹ thuật (Đạt/Không đạt)
 • Tổng hợp và so sánh báo giá (Tự động trên website từ Excel nhà cung cấp tải lên)
 • Đám phán/trao đổi ngay trên website.
 • Chốt giá và xác nhận NCC được lựa chọn.
 • Thông báo NCC đã được lựa chọn (trúng thầu)
 • Thông báo kết thúc gói chào giá
 
6 Quản lý Email tự động
 • Gửi email cho QTV có nhà cung cấp mới đăng ký (yêu cầu Xác minh hồ sơ)
 • Gửi email cho QTV thông báo NCC đăng ký tham dự gói thầu
 • Gửi email cho QTV thông báo NCC đăng ký tham dự gói chào giá
 • Gửi email cho QTC khi có gói thầu mới đăng lên (yêu cầu Kiểm tra)
 • Gửi email cho QTC khi có Nhà cung cấp gửi hồ sơ thầu
 • Gửi email cho QTC khi có Nhà cung cấp báo giá
 • Gửi email cho QTC khi có gói chào giá mới đăng lên (yêu cầu Kiểm tra)
 • Gửi Email cho QTV khi gói thầu đã kiểm tra (yêu cầu duyệt và gửi thư mời thầu)
 • Gửi Email cho QTV khi gói chào giá đã kiểm tra (yêu cầu duyệt và gửi thư mời báo giá)
 • Gửi Email cho QTV khi có khi có yêu cầu sửa lại gói thầu.
 • Gửi Email cho QTV khi có khi có yêu cầu sửa lại gói chào giá.
 • Gửi email cho QTV khi gói thầu bị hủy
 • Gửi emial cho QTV khi gói thầu đến các giai đoạn (Mời thầu, Nhận báo giá, Mở thầu…)
Tính năng cho phép gửi Email thông báo tự động khi Quản trị viên và Nhà cung cấp thao tác nghiệp vụ.
7 Quản lý lịch sử nghiệp vụ
 • Lịch sử sử đăng gói thầu
 • Lịch sử sửa gói thầu
 • Lịch sử kiểm tra gói thầu
 • Lịch sử phê duyệt gói thầu
 • Lịch sử gửi hồ sơ dự thầu
 • Lịch sử thay đổi bảng giá
 • Lịch sử sử đăng gói chào giá
 • Lịch sử sửa gói chào giá
 • Lịch sử phê duyệt gói chào giá
 • Lịch sử gửi hồ sơ chào giá
 • Lịch sử thay đổi chào giá
Tính năng cho phép lưu lại các thao tác nghiệp vụ của Quản trị viên và nhà cung cấp.
8 Cấu hình hệ thống
 • Cấu hình tài khoản Email (gửi Email)
 • Cấu hình thông tin liên hệ
 • Cấu hình thương hiệu/logo/bản quyền
 • Cấu hình thông tin chung
 • Và một số cấu hình khác…
Tính năng cho phép Admin câu hình hệ thống phần mềm.
Nhà thầu - Nhà cung cấp
STT Tính năng Chi tiết tính năng Mô tả tính năng
1 Quản lý tài khoản
 • Đăng ký tài khoản
 • Đăng nhập tài khoản
 • Sửa hồ sơ
 • Đổi mật khẩu
Tính năng cho phép Nhà cung cấp có thể chủ động tạo tài khoản trên website để tham gia dự thầu. (Tất cả Nhà cung cấp phải có tài khoản mới được tham gia dự thầu)
2 Quản lý đấu thầu
 • Nhận mời thầu quan Email
 • Đăng ký tham dự thầu qua Email
 • Đăng ký tham dự thầu trực tiếp trên website
 • Gửi hồ sơ dự thầu (File đính kèm)
 • Gửi báo giá (File đính kèm – Nếu tách riêng với hồ sơ)
 • Xem danh sách gói thầu (đã tham gia)
 • Xem chi tiết gói thầu (đã tham gia)
Nhà cung cấp được cung cấp đầy đủ tính năng dự thầu trực tuyến ngay trên website.
3 Quản lý chào giá
 • Nhận mời chào giá qua Email
 • Đăng ký tham dự chào giá qua Email
 • Đăng ký tham gia chào giá trực tiếp trên website
 • Gửi hồ sơ chào giá (File đính kèm)
 • Gửi báo giá (Tải lên file Excel tự động khớp giá vào sản phẩm cần báo giá)
 • Xem danh sách gói chào giá (đã tham gia)
 • Xem chi tiết chào giá (đã tham gia)
 • Đám phán/trao đổi ngay trên website
 • Xem danh sách báo giá (đã gửi
Nhà cung cấp được cung cấp đầy đủ tính năng chào giá cạnh tranh trực tuyến ngay trên website.
4 Gửi và Nhận Email
 • Gửi email cho NCC, khi QTV tạo tài khoản
 • Gửi email cho NCC, khi NCC tự tạo tài khoản
 • Gửi email mời thầu cho NCC
 • Gửi email mời chào giá cho NCC
 • Gửi email bắt đầu nhận hồ sơ cho NCC
 • Gửi email cho NCC khi gói thầu bị hủy
 • Gửi email cho NCC khi bắt đầu nhận hồ sơ thầu
 • Gửi email cho NCC khi bắt đầu nhận báo giá
 • Gửi email cho NCC khi Mở thầu (với gói thầu)
 • Gửi email cho NCC khi Mở bảo giá (với gói chào giá)
 • Gửi email chúc mừng cho NCC khi trúng thầu
 • Gửi email chúc mừng cho NCC khi báo giá được chọn
 • Gửi email cho NCC khi gói thầu kết thúc.
Tính năng gửi Email tự động.
5 Quản lý lịch sử
 • Lịch sử gửi hồ sơ dự thầu
 • Lịch sử thay đổi hồ sơ thầu
 • Lịch sử gửi báo giá
 • Lịch sử gửi thay đổi báo giá
Tính năng cho phép lưu lại các thao tác nghiệp vụ của NCC.
Quản lý thông báo
 • Thông báo có thư mời thầu
 • Thông báo có thư mời chào giá
 • Thông báo đã gửi hồ sơ thầu
 • Thông báo đã gửi báo giá
 • Thông báo bắt đầu nhận hồ sơ thầu
 • Thông báo bắt đầu nhận báo giá
 • Thông báo hủy gói thầu
 • Thông báo hủy gói chào giá
 • Thông báo kết thúc thầu
 • Thông báo trúng thầu
 • Thông báo đã xác minh tài khoản
 

Chúng tôi là ai?

Công ty TNHH Công nghệ Biso được sáng lập từ năm 2003, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và giải pháp doanh nghiệp, có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Tên viết tắt: BISO

Làm thề nào để liên hệ với BidOne?

Phone: 09.866.866.11 – Email: contact@inidec.com